{{GBAR2Game|title=Famicom Mini Vol. 28 - Famicom Tantei Club Part II - Ushiro ni Tatsu Shoujo - Zen Kou Hen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. Anti piracy patch doesn´t work.}}
 
{{GBAR2Game|title=Famicom Mini Vol. 28 - Famicom Tantei Club Part II - Ushiro ni Tatsu Shoujo - Zen Kou Hen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. Anti piracy patch doesn´t work.}}
 
{{GBAR2Game|title=Famicom Mini Vol. 30 - SD Gundam World - Gachapon Senshi Scramble Wars [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. Anti piracy patch doesn´t work.}}
 
{{GBAR2Game|title=Famicom Mini Vol. 30 - SD Gundam World - Gachapon Senshi Scramble Wars [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. Anti piracy patch doesn´t work.}}