From WikiTemp, the GBAtemp wiki
(updated the list until Kid's Cards [U])
(updated the list until Zooo [E])
(44 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 808: Line 808:
 
{{GBAR2Game|title=Kidou Tenshi Angelic Layer - Misaki to Yume no Tenshi-tachi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
 
{{GBAR2Game|title=Kidou Tenshi Angelic Layer - Misaki to Yume no Tenshi-tachi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
 
{{GBAR2Game|title=Kid's Cards [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
 
{{GBAR2Game|title=Kid's Cards [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kikikai-kai Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kikikai-kai Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Killer 3D Pool [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches. Voice sample are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Killer 3D Pool [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. Voice sample are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Kill Switch [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kill Switch [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. High pitched noise when wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Kim Possible [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kim Possible [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Kim Possible 2 - Drakken's Demise [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kim Possible 2 - Drakken's Demise [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kim Possible 3 - Team Possible [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kim Possible 3 - Team Possible [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kingdom Hearts - Chain of Memories [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kingdom Hearts - Chain of Memories [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=King Kong - The Official Game of the Movie [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=King Kong - The Official Game of the Movie [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=King of Fighters EX - NeoBlood [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=King of Fighters EX - NeoBlood [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=King of Fighters EX2 - Howling Blood [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=King of Fighters EX2 - Howling Blood [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Kinniku Banzuke - Kimero! Kiseki no Kanzen Seiha [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kinniku Banzuke - Kimero! Kiseki no Kanzen Seiha [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kinniku Banzuke - Kongou-kun no Daibouken! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kinniku Banzuke - Kongou-kun no Daibouken! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Kinnikuman II-Sei - Seigi Choujin e no Michi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kinnikuman II-Sei - Seigi Choujin e no Michi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Some gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=Kirby - Nightmare in Dreamland [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kirby - Nightmare in Dreamland [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Kirby and the Amazing Mirror [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kirby and the Amazing Mirror [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kisekko Gurumi - Chesty to Nuigurumi-tachi no Mahou no Bouken [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kisekko Gurumi - Chesty to Nuigurumi-tachi no Mahou no Bouken [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kiss x Kiss Seirei Gakuen [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=minor|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kiss x Kiss Seirei Gakuen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kiwame Mahjong Deluxe - Mirai Senshi 21 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kiwame Mahjong Deluxe - Mirai Senshi 21 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Klonoa - Empire of Dreams [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Klonoa - Empire of Dreams [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Klonoa 2 - Dream Champ Tournament [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Klonoa 2 - Dream Champ Tournament [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Klonoa Heroes - Densetsu no Star Medal [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Klonoa Heroes - Densetsu no Star Medal [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koala Brothers - Outback Adventures [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koala Brothers - Outback Adventures [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Koinu-chan no Hajimete no Osanpo - Koinu no Kokoro Ikusei Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koinu-chan no Hajimete no Osanpo - Koinu no Kokoro Ikusei Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koinu to Issho - Aijou Monogatari [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koinu to Issho - Aijou Monogatari [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koinu to Issho 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koinu to Issho 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Konami Collector's Series - Arcade Classics [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konami Collector's Series - Arcade Classics [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Konami Krazy Racers [E]|version= (2020/04/08) 44bcfb9|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=?|saving=1|note='''DSi and 3DS''' versions play perfectly. '''DS''' version has White screen after bios intro. This is a regression. Commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 build boots into the menu.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konami Krazy Racers [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. This is a regression. Commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 build boots into the menu.}}
{{GBAR2Game|title=Konchuu Monster Battle Master [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konchuu Monster Battle Master [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Konchuu no Mori no Daibouken - Fushigina Sekai no Junin Tachi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konchuu no Mori no Daibouken - Fushigina Sekai no Junin Tachi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kong - King of Atlantis [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine. Game uses a Password system.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Kong - King of Atlantis [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game uses a Password system.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Kong - The Animated Series [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kong - The Animated Series [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Makai no Bookmark [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Makai no Bookmark [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Unare! Yuujou no Zakeru [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Unare! Yuujou no Zakeru [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Unare! Yuujou no Zakeru 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! - Unare! Yuujou no Zakeru 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! The Card Battle for GBA [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! The Card Battle for GBA [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! Yuujou no Zakeru - Dream Tag Tournament [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Konjiki no Gashbell!! Yuujou no Zakeru - Dream Tag Tournament [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koro Koro Puzzle - Happy Panechu! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Minor sounds are missing. Heavy gfx glitches and slowdown. Motion sensor support required to be playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koro Koro Puzzle - Happy Panechu! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Minor sounds are missing. Heavy gfx glitches and slowdown. Motion sensor support required to be playable.}}
{{GBAR2Game|title=Kotoba no Puzzle - Mojipittan Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kotoba no Puzzle - Mojipittan Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Kouchu Ouja Mushiking [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Audio is a bit out of sync. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kouchu Ouja Mushiking [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eigo Koubun Hen - 26 Units Shuuroku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eigo Koubun Hen - 26 Units Shuuroku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eijukugo Hen - 650 Phrases Shuuroku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eijukugo Hen - 650 Phrases Shuuroku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eitango Hen - 2000 Words Shuuroku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Koukou Juken Advance Series Eitango Hen - 2000 Words Shuuroku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 1 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Heavy slowdown. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 1 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Heavy slowdown. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Heavy slowdown. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kunio Kun Nekketsu Collection 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Kurohige no Golf Shiyouyo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kurohige no Golf Shiyouyo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kurohige no Kurutto Jintori [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kurohige no Kurutto Jintori [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Kurukuru Kururin [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Kurukuru Kururin [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Kururin Paradise [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Kururin Paradise [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Lady Sia [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lady Sia [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Land Before Time [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Land Before Time [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Land Before Time - Into the Mysterious Beyond [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Land Before Time - Into the Mysterious Beyond [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lara Croft Tomb Raider - Legend [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lara Croft Tomb Raider - Legend [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lara Croft Tomb Raider - The Prophecy [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game uses a Password system. '''DSi/3DS''' Only sound is an intermittent beeping sound.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lara Croft Tomb Raider - The Prophecy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Only sound is an intermittent beeping sound. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Legend of Dynamic Goushouden - Houkai no Rondo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Legend of Dynamic Goushouden - Houkai no Rondo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Legends of Wrestling II [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Legends of Wrestling II [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Legendz - Sign of Nekuromu [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Legendz - Sign of Nekuromu [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Legendz - Yomigaeru Shiren no Shima [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Legendz - Yomigaeru Shiren no Shima [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after you press select during the first level.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game crashes after you press select during the first level.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle Heroes [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle Heroes [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle - Matoran Adventures [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle - Matoran Adventures [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle - Maze of Shadows [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Bionicle - Maze of Shadows [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Drome Racers [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Drome Racers [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Island - Xtreme Stunts [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Island - Xtreme Stunts [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Island 2 - The Brickster's Revenge [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Island 2 - The Brickster's Revenge [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Knights Kingdom [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.|crashreason=Uses abt mode for some things, idk why. Changing it to use undefined mode makes it boot, but it still timing-crashes in the menu.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Knights Kingdom [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.|crashreason=Uses abt mode for some things, idk why. Changing it to use undefined mode makes it boot, but it still timing-crashes in the menu.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Racers 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game crashes early in story mode. Arcade mode works. Minor gfx glitches now and then. Some sounds are missing.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Racers 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game crashes early in story mode. Arcade mode works. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Soccer Mania [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game crashes during the intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Soccer Mania [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game crashes during the intro.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Star Wars - The Video Game [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Some slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Star Wars - The Video Game [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=LEGO Star Wars II - The Original Trilogy [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=LEGO Star Wars II - The Original Trilogy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Dreamer [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Dreamer [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Friends Forever [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Friends Forever [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches when you walk around the Farm.}}
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Sunshine Stables [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Let's Ride! - Sunshine Stables [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Licca-chan no Oshare Nikki [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Licca-chan no Oshare Nikki [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lilliput Oukoku - Lillimoni to Issho Puni! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lilliput Oukoku - Lillimoni to Issho Puni! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Glitched warp scene with bottom third being a black area and cutscene background warping picture moved up. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lilo and Stitch [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lilo and Stitch [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Lilo and Stitch 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Lilo and Stitch 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Lion King [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Lion King [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor Audio crackling during the intro.}}
{{GBAR2Game|title=Little Buster Q [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Little Buster Q [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Little Einsteins [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Little Einsteins [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=lag|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Little League Baseball 2002 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Little League Baseball 2002 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Background is missing in game and is all black. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Little Mermaid - Magic in Two Kingdoms [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Little Mermaid - Magic in Two Kingdoms [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Little Patissier - Cake no Oshiro [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Little Patissier - Cake no Oshiro [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire 2 - Lizzie Diaries [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire 2 - Lizzie Diaries [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire 3 - Homecoming Havoc [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lizzie McGuire 3 - Homecoming Havoc [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Lode Runner [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lode Runner [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Looney Tunes - Back in Action [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Looney Tunes - Back in Action [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - Hobbit [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - Hobbit [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor Audio crackling.}}
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Full speed with a little slowdown. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Loading game breaks sound so there's no sound anymore.}}
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Return of the King [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Return of the King [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Slowdown when fighting enemys.}}
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Third Age [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Third Age [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Two Towers [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Lord of the Rings - The Two Towers [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Lost Vikings [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Sound fx only. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lost Vikings [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. No Audio, sound fx only.}}
{{GBAR2Game|title=Love Hina Advance - Shukufuku no Kane ha Naru Kana [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Love Hina Advance - Shukufuku no Kane ha Naru Kana [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Lucky Luke - Wanted! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lucky Luke - Wanted! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Lufia - The Ruins of Lore [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lufia - The Ruins of Lore [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Lunar Legend [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Lunar Legend [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Madagascar [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Madagascar [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Madagascar - Operation Penguin [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madagascar - Operation Penguin [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. High pitches noise when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2002 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2002 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2003 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2003 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2004 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2004 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2005 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2005 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2006 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2006 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only and loud noise ingame.}}
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2007 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Madden NFL 2007 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only.}}
{{GBAR2Game|title=MAER - Knockin' on Heaven's Door [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=MAER - Knockin' on Heaven's Door [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Magi Nation [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magi Nation [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Magical Houshin [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magical Houshin [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches during the titlescreen. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches during the title screen.}}
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie 3 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magical Quest Starring Mickey & Minnie 3 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Magical Vacation [J]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Gameboy sounds are missing. '''DSi/3DS''' Sound is random screeching. The game seems to only want to do manual fifo writes. When dma destination is not fifo, I should not do writes to the fifo, but the irq should still fire.}}
+
{{GBAR2Game|title=Magical Vacation [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Some noise. The game seems to only want to do manual fifo writes. When dma destination is not fifo, I should not do writes to the fifo, but the irq should still fire.}}
{{GBAR2Game|title=Mahou Sensei Negima! - Private Lesson Damedesuu Toshokanjima [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game crashes with base ds model.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mahou Sensei Negima! - Private Lesson Damedesuu Toshokanjima [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes during intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Mahou Sensei Negima! - Private Lesson 2 Ojamashimasuu Parasite de Chu [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note='''Game only works with DSi speed enabled! Game crashes without it.''' Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!|crashreason=Timing. DSi speed works}}
+
{{GBAR2Game|title=Mahou Sensei Negima! - Private Lesson 2 Ojamashimasuu Parasite de Chu [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game works with DSi/3DS build. Game crashes during intro with base ds model. '''Game only works with DSi speed enabled! Game crashes without it.'''|crashreason=Timing. DSi speed works}}
{{GBAR2Game|title=Mahjong Keiji [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mahjong Keiji [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Some Noise.}}
{{GBAR2Game|title=Mail de Cute [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Mail de Cute [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Majokko Cream-chan no Gokko Series 1 - Wannyan Idol Gakuen [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Majokko Cream-chan no Gokko Series 1 - Wannyan Idol Gakuen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Majokko Cream-chan no Gokko Series 2 - Kisekae Angel [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Majokko Cream-chan no Gokko Series 2 - Kisekae Angel [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Manga-ka Debut Monogatari [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Manga-ka Debut Monogatari [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Maniac Miner [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Maniac Miner [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Maniac Racers Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Maniac Racers Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=March of the Penguins [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=March of the Penguins [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Marie, Elie & Anis no Atelier - Soyokaze Kara no Dengon [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Marie, Elie & Anis no Atelier - Soyokaze Kara no Dengon [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Mario Golf - Advance Tour [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario Golf - Advance Tour [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Mario Kart - Super Circuit [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache disabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario Kart - Super Circuit [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache disabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mario & Luigi - Superstar Saga [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note='''Disable main memory cache in the gbarunner2 menu to play the game.''' Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Minor gfx glitches every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario & Luigi - Superstar Saga [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Disable main memory cache in the gbarunner2 menu to play the game.''' Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mario Party Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario Party Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Mario Pinball Land [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario Pinball Land [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Mario Power Tennis [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs perfect!|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario Power Tennis [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Mario vs Donkey Kong [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Sound is broken after you go into the gbarunner2 menu during gameplay. Game is playable. '''DSi/3DS''' Regular crackling sounds during intro cutscene and occasionally ingame.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mario vs Donkey Kong [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor crackling sound during intro cutscene and occasionally ingame.}}
{{GBAR2Game|title=Marvel - Ultimate Alliance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=0|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game crashes during the intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Marvel - Ultimate Alliance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=0|cache=1|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes during intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Mary-Kate and Ashley - Girls Night Out [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Mary-Kate and Ashley - Girls Night Out [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Mary-Kate and Ashley Sweet 16 - Licensed to Drive [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mary-Kate and Ashley Sweet 16 - Licensed to Drive [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Masters of the Universe He-Man - Power of Grayskull [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds and voice sample are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Masters of the Universe He-Man - Power of Grayskull [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds and voice sample are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Matantei Loki Ragnarok - Gensou no Labyrinth [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Matantei Loki Ragnarok - Gensou no Labyrinth [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Matchbox Cross Town Heroes [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Matchbox Cross Town Heroes [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mat Hoffman's Pro BMX [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mat Hoffman's Pro BMX [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Mat Hoffman's Pro BMX 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mat Hoffman's Pro BMX 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Math Patrol - The Kleptoid Threat [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Math Patrol - The Kleptoid Threat [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Max Payne Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Gfx glitches during Cutscene. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Max Payne Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Gfx glitches during Cutscene.}}
{{GBAR2Game|title=Maya the Bee - Sweet Gold [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Maya the Bee - Sweet Gold [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Licensed by screen is missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Maya the Bee - The Great Adventure [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Maya the Bee - The Great Adventure [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Licensed by screen is missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mazes of Fate [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game freezes after you enter the cellar. This is a regress. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mazes of Fate [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mech Platoon [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Intro FMV is broken. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mech Platoon [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Intro FMV is broken. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Medabots - Metabee Version [E]|version= (2020/04/08) 44bcfb9|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note='''DS version''' many sounds are missing and screeching can be heard when sound is interrupted. Random sfxs tend to interrupt sound as well. DS version: This is a regression - Use build (2019/12/24) b740476. Has Natsume Audio Engine that streams audio. }}
+
{{GBAR2Game|title=Medabots - Metabee Version [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Many sounds are missing and screeching can be heard when sound is interrupted. Random sfxs tend to interrupt sound as well. This is a regression - Use build (2019/12/24) b740476. Has Natsume Audio Engine that streams audio.}}
{{GBAR2Game|title=Medabots - Rokusho Version [E]|version= (2020/04/08) 44bcfb9|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note='''DS version''' many sounds are missing and screeching can be heard when sound is interrupted. Random sfxs tend to interrupt sound as well. DS version: This is a regression - Use build (2019/12/24) b740476. Has Natsume Audio Engine that streams audio.}}
+
{{GBAR2Game|title=Medabots - Rokusho Version [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Many sounds are missing and screeching can be heard when sound is interrupted. Random sfxs tend to interrupt sound as well. This is a regression - Use build (2019/12/24) b740476. Has Natsume Audio Engine that streams audio.}}
{{GBAR2Game|title=Medabots AX - Metabee Version [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds and voice sample are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Medabots AX - Metabee Version [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds and voice sample are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Medabots AX - Rokusho Version [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds and voice sample are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Medabots AX - Rokusho Version [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds and voice sample are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Medal of Honor - Infiltrator [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Medal of Honor - Infiltrator [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
{{GBAR2Game|title=Medal of Honor - Underground [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Voice sample and gun sound are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Medal of Honor - Underground [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Voice sample and gun sound are missing. Titlescreen is purple after quitting game. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Meet the Robinsons [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Meet the Robinsons [E]|version= (2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman & Bass [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman & Bass [E]|version= (2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Chip Challenge [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor slowdown during the FMV access scene. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Chip Challenge [E]|version= (2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor slowdown during the FMV access scene.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 3 Blue [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Game takes a while to boot.''' Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 3 Blue [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Game takes a while to boot.''' Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 3 White [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Game takes a while to boot.''' Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 3 White [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Game takes a while to boot.''' Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 4 Blue Moon [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 4 Blue Moon [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 4 Red Sun [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 4 Red Sun [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 5 Team Colonel [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 5 Team Colonel [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 5 Team Protoman [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 5 Team Protoman [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 6 Cybeast Falzar [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 6 Cybeast Falzar [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 6 Cybeast Gregar [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Megaman Battle Network 6 Cybeast Gregar [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 3 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 3 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 4 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mega Man Zero 4 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Meine Tierarztpraxis [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Meine Tierarztpraxis [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Meine Tierpension [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Meine Tierpension [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Meitantei Conan - Akatsuki no Monument [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Meitantei Conan - Akatsuki no Monument [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Meitantei Conan - Nerawareta Tantei [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Meitantei Conan - Nerawareta Tantei [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Men in Black - The Series [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Men in Black - The Series [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Party [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Party [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch - Pichi Pichitto Live Start! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch - Pichi Pichitto Live Start! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Metal Max 2 Kai [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Metal Max 2 Kai [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Metal Gun Slinger [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Metal Gun Slinger [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Metal Slug Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Metal Slug Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Metroid Fusion [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu during gameplay. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game is playable. '''DSi/3DS''' Single crackle when intro cutscene starts and loading into save file. }}
+
{{GBAR2Game|title=Metroid Fusion [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Single crackling sound when intro cutscene starts and loading into save file.}}
{{GBAR2Game|title=Metroid - Zero Mission [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu during gameplay. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game is playable. '''Trying to play the Nes Metroid causes the game to crash.'''.}}
+
{{GBAR2Game|title=Metroid - Zero Mission [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor slowdown when you pass through tunnel. '''Trying to play the Nes Metroid causes the game to crash.'''}}
{{GBAR2Game|title=Mezase! Koushien [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mezase! Koushien [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game crashes during the intro. This is a regression. Use commit b740476 (2019/12/24) instead. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Micro Machines [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Micro Machines [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Midnight Club - Street Racing [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Many gfx glitches during the title and menu screen. Minor sounds are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Midnight Club - Street Racing [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Broken backgrounds in logos and title screen. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Midway's Greatest Arcade Hits [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Midway's Greatest Arcade Hits [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Mighty Beanz Pocket Puzzles [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mighty Beanz Pocket Puzzles [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Mike Tyson Boxing [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mike Tyson Boxing [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Minami no Umi no Odyssey [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Minami no Umi no Odyssey [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Minimoni - Mika no Happy Morning Chatty [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minimoni - Mika no Happy Morning Chatty [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Minimoni - Onegai Ohoshi-sama! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minimoni - Onegai Ohoshi-sama! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Minna de Puyo Puyo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna de Puyo Puyo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Ouji-sama [J]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Minor sounds are missing. Bad voice over. Minor gfx glitches every now and then. Game is playable. '''DSi/3DS''' Game randomly crashes ingame.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Ouji-sama [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Bad voice over. Minor gfx glitches every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series - Boku no Kabuto-Kuwagata [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series - Boku no Kabuto-Kuwagata [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Happy Trump 20 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Happy Trump 20 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Hyokkori Hyoutanjima - Don Gabacho Daikatsuyaku no Maki (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Hyokkori Hyoutanjima - Don Gabacho Daikatsuyaku no Maki (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Minna no Mahjong [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Minna no Mahjong [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Minna no Shogi [J]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Minor Gameboy sounds are missing. This is a regress. Use commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version instead. '''DSi/3DS''' No sound.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Minna no Shogi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Sound is missing. This is a regress. Use commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version instead.}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Numpla Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Numpla Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Shanghai [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Minna no Soft Series - Shanghai [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Minority Report - Everybody Runs [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Minority Report - Everybody Runs [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mirakuru! Panzou - 7tsu no Hoshi no Uchuukaizoku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mirakuru! Panzou - 7tsu no Hoshi no Uchuukaizoku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mission Impossible - Operation Surma [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mission Impossible - Operation Surma [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Miteluode - Lingdian Renwu [China]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=minor|note=Metroid Zero Mission for iQue China. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Minor gfx glitches are visible every now and then. Short loading times when you progress through tunnel and menu. Game is playable. '''DSi/3DS''' Some crackling sounds on iQue logo.}}
+
{{GBAR2Game|title=Miteluode - Lingdian Renwu [China]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Metroid Zero Mission for iQue China. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor slowdown when you progress through tunnel. '''Trying to play the Nes Metroid causes the game to crash.'''}}
{{GBAR2Game|title=Miteluode Ronghe [China]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Metroid Fusion for iQue China. Game boots with the 3DS. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. White Screen after bios intro with base ds model. Game is playable. '''DSi/3DS''' Single crackling sound when intro cutscene starts and when loading and returning into game.}}
+
{{GBAR2Game|title=Miteluode Ronghe [China]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Metroid Fusion for iQue China. Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=MLB SlugFest 20-04 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=MLB SlugFest 20-04 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mobile Pro Yakyuu - Kantoku no Saihai [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mobile Pro Yakyuu - Kantoku no Saihai [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Mobile Suit Gundam Seed - Battle Assault [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mobile Suit Gundam Seed - Battle Assault [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Moero!! Jaleco Collection [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game boots with the 3DS and crashes after you start a game. Commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch boots with base ds model and crashes after you start a game.}}
+
{{GBAR2Game|title=Moero!! Jaleco Collection [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game boots with the DSi/3DS build but crashes after you start a game. White screen after bios intro with base ds model. Commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch boots with base ds model and crashes after you start a game.}}
{{GBAR2Game|title=Momotarou Dentetsu G Gold Deck o Tsukure! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Momotarou Dentetsu G Gold Deck o Tsukure! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. The Hudson logo screen is missing. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Momotarou Matsuri [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Momotarou Matsuri [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Monopoly [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monopoly [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some tearing when scrolling to player ingame. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Monster! Bass Fishing [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Force [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Force [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Gate [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Gate [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Gate - Ooinaru Dungeon - Fuuin no Orb [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Gate - Ooinaru Dungeon - Fuuin no Orb [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Guardians [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Guardians [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster House [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Monster House [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monsters, Inc [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs perfect with 3DS build. Game crashes during the intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Monsters, Inc [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game crashes during the intro with base ds model. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Jam - Maximum Destruction [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Jam - Maximum Destruction [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Maker 4 - Flash Card [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Maker 4 - Flash Card [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Maker 4 - Killer Dice [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Maker 4 - Killer Dice [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Rancher Advance [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Monster Rancher Advance [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Rancher Advance 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Rancher Advance 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Summoner [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Summoner [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Truck Madness [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Truck Madness [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Trucks [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Trucks [UE]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Heavy gfx glitches. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Monster Trucks Mayhem [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Monster Trucks Mayhem [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Heavy gfx glitches. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Moorhen 3 - The Chicken Chase! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note='''Weird one. At first the game white screens after boot. Becomes playable after you go in and out of the menu screen.''' Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Moorhen 3 - The Chicken Chase! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note='''Weird one. At first the game white screens after boot. Becomes playable after you go in and out of the menu screen.''' Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Morita Shougi Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Morita Shougi Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat - Deadly Alliance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Graphical flickering whenever loading new screen. Glitched background fmv in profile creation.}}
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat - Deadly Alliance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches are visible every now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat - Tournament Edition [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Graphical flickering whenever loading new screen. Glitched background fmv in profile creation.}}
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat - Tournament Edition [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches are visible every now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat Advance [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Mortal Kombat Advance [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mother 1+2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Mother 1: Game runs fine with 3DS build. White screen after boot with base ds model. Mother 2: Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Mother 1+2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Mother 1: White Screen after boot. Mother 2: Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mother 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game crashes during the intro.<br><b>Gericom:</b><br>Game reads from an ewram mirror, this isn't supported yet.}}
{{GBAR2Game|title=Mother 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game boots with the 3DS. Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor Sound fx are missing. Game loftlocks after the Mole cricket fight. Game crashes during the intro with base ds model. <br><b>Gericom:</b><br>Game reads from an ewram mirror, this isn't supported yet.}}
+
{{GBAR2Game|title=Moto GP [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Moto GP [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Sound fx only. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Motoracer Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Motoracer Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mr Nutz [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mr Nutz [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mr. Driller 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Mr. Driller 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mr. Driller A - Fushigi na Pacteria [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Mr. Driller A - Fushigi na Pacteria [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ms. Pac-Man - Maze Madness [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Fullfat developed game.}}
{{GBAR2Game|title=Ms. Pac-Man - Maze Madness [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mucha Lucha! - Mascaritas of the Lost Code [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Mucha Lucha! - Mascaritas of the Lost Code [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Mugenborg [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mugenborg [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mummy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Intermittent beeping sound. No sfxs are playing. Rest of music is playing well in the background. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Mummy [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Opening the gbarunner2 menu improves sound quality. Some sounds are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Muppet Pinball Mayhem [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Muppet Pinball Mayhem [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Muppets - On with the Show! [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1||sound=bad|speed=minor|note=Game crashes during a mini game. This is a regression. Use commit b740476 (2019/12/24) instead. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Muppets - On with the Show! [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1||sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Mutsu - Water Looper Mutsu [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Mutsu - Water Looper Mutsu [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=MX 2002 featuring Ricky Carmichael [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=MX 2002 featuring Ricky Carmichael [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. This is a regress. Use commit (2019/11/09) 9e285a3 instead. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=My Animal Centre in Africa [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. All menus and images are broken up. In game world displays correctly. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=My Animal Centre in Africa [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=My Little Pony - Crystal Princess - The Runaway Rainbow [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=My Little Pony - Crystal Princess - The Runaway Rainbow [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=M&M's - Blast! [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Couldn´t find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=M&M's - Blast! [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect! Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=M&M's - Break'em [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=M&M's - Break'em [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Mahjong - KabuReach [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Mahjong - KabuReach [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 1 - Kawaii Hamster [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 1 - Kawaii Hamster [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 2 - Kawaii Koinu [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 2 - Kawaii Koinu [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 3 - Kawaii Koneko [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 3 - Kawaii Koneko [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 4 - Kawaii Koinu Mini - Wankoto Asobou!! Kogata-ken [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Pet Advance Series 4 - Kawaii Koinu Mini - Wankoto Asobou!! Kogata-ken [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Youchien - Sukoyaka Enji Ikusei Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Nakayoshi Youchien - Sukoyaka Enji Ikusei Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Namco Museum [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Graphical glitch in upper left corner after exiting from a game. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Namco Museum [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Game is playable. Game has no save feature. '''DSi/3DS''' Graphical glitch in upper left corner after exiting from Ms. Pac-Man.}}
+
{{GBAR2Game|title=Namco Museum - 50th Anniversary [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Namco Museum - 50th Anniversary [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nancy Drew - Message in a Haunted Mansion [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Nancy Drew - Message in a Haunted Mansion [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Narikiri Jockey Game - Yuushun Rhapsody [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Narikiri Jockey Game - Yuushun Rhapsody [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Naruto - Konoha Senki [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Naruto - Konoha Senki [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Naruto - Ninja Council [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Naruto - Ninja Council [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Naruto - Ninja Council 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches during cutscene. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Naruto - Ninja Council 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Naruto RPG - Uketsugareshi Hi no Ishi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Naruto RPG - Uketsugareshi Hi no Ishi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=NASCAR Heat 2002 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=NASCAR Heat 2002 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Natural 2 - Duo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Natural 2 - Duo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=NBA Jam 2002 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some gfx glitches. Graphical glitch in main menu after quitting match near circular buttons on the left side. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=NBA Jam 2002 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some gfx glitches. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Need for Speed Carbon - Own the City [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Need for Speed Carbon - Own the City [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Most Wanted [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Most Wanted [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Porsche Unleashed [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Porsche Unleashed [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Underground [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Underground [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game crashes during a race. This is a regress. Use commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Underground 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Need for Speed - Underground 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches and slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Next Generation Tennis [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Some gfx glitches during the Menu Screen.}}
{{GBAR2Game|title=Next Generation Tennis [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Some gfx glitches during the Menu Screen. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=NFL Blitz 20-02 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game works with DSI/3DS build. Game crashes after the intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=NFL Blitz 20-02 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game works with the 3DS. Minor gfx glitches. Game runs a bit faster than intended. Game crashes after the intro with base ds model. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=NFL Blitz 20-03 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=NFL Blitz 20-03 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=NHL 2002 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=NHL 2002 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=NHL Hitz 20-03 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note='''Game softlocks after you select Season mode.''' Sound still plays. Exhibiton mode works.}}
{{GBAR2Game|title=NHL Hitz 20-03 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after you select Season mode. Exhibiton mode works. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nicktoons Racing [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Nicktoons Racing [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nihon Pro Mahjong Renmei Kounin Tetsuman Advance - Menkyo Kaiden Series [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Nihon Pro Mahjong Renmei Kounin Tetsuman Advance - Menkyo Kaiden Series [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Ninja Cop [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Ninja Cop [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nintendo MP3 Player [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Crashes during Nintendo Health screen. Unsupported Device.}}
{{GBAR2Game|title=Nintendo MP3 Player [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Crashes during Nintendo Health screen. Unsupported Device.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nobunaga Ibun [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Nobunaga Ibun [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Nobunaga no Yabou [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Nobunaga no Yabou [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Noddy - A Day in Toyland [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Noddy - A Day in Toyland [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=No No No Puzzle Chailien [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Gfx glitches during the title screen. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=No No No Puzzle Chailien [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=No Rules - Get Phat [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=No Rules - Get Phat [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Nyan Nyan Nyanko no Nyan Collection [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Nyan Nyan Nyanko no Nyan Collection [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ochaken Kururin - Honwaka Puzzle de Hotto Shiyo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Ochaken Kururin - Honwaka Puzzle de Hotto Shiyo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Bouken-jima - Honwaka Yume no Island [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Bouken Jima - Honwaka Yume no Island [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Heya [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Heya [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Yumebouken [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Ochaken no Yumebouken [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oddworld - Munch's Oddysee [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Oddworld - Munch's Oddysee [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ohanaya-san Monogatari GBA - Iyashikei Ohanaya-san Ikusei Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Ohanaya-san Monogatari GBA - Iyashikei Ohanaya-san Ikusei Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ojarumaru - Gekkouchou Sanpo de Ojaru [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Ojarumaru - Gekkouchou Sanpo de Ojaru [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Okumanchouja Game - Nottori Daisakusen! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Okumanchouja Game - Nottori Daisakusen! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=One Piece [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=One Piece [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=One Piece - Dragon Dream [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=One Piece - Dragon Dream [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=One Piece - Going Baseball - Kaizoku Yakyuu [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=One Piece - Going Baseball - Kaizoku Yakyuu [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=One Piece - Mezase! King of Belly [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=One Piece - Mezase! King of Belly [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=One Piece - Nanatsu Shima no Daihihou [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=One Piece - Nanatsu Shima no Daihihou [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Onimusha Tactics [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build and DSi speed enabled. Game freezes with base ds model.|crashreason=Timing. DSi speed works}}
{{GBAR2Game|title=Onimusha Tactics [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=0|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note='''Game only works with DSi speed enabled! Massive input lag without it.''' Game runs perfect! |crashreason=Timing. DSi speed works}}
+
{{GBAR2Game|title=Onmyou Taisenki Zeroshiki [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Onmyou Taisenki Zeroshiki [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Open Season [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Open Season [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Operation Armored Liberty [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Operation Armored Liberty [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oriental Blue - Ao no Tengai [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Oriental Blue - Ao no Tengai [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshaberi Inko Club [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Oshaberi Inko Club [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 5 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Oshare Princess 5 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Oshare Wanko [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Oshare Wanko [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ottifanten Pinball [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Ottifanten Pinball [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Over the Hedge [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Intro Cutscene only shows text. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Over the Hedge [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Text only during Intro Cutscene. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Over the Hedge - Hammy Goes Nuts! [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. High pitched sound when wram i-cache is enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Over the Hedge - Hammy Goes Nuts! [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ozzy & Drix [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Ozzy & Drix [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=2fast|note=Game has no save feature. This is a regress. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pac-Man Collection [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=No Audio. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Pac-Man Collection [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Minor Gameboy sounds are missing. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pac-Man Pinball Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Pac-Man Pinball Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pac-Man World [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio plays well until saving, at which point it will start making crackling sounds continuously. Going in and out of the GBAR2 menu might remedy this, but it makes GBAR2 crash most of the time. Other games developed by Fullfat have similar issues.|crashreason=It may be because the timer keeps running, and its actual value is used to guide mixing.}}
{{GBAR2Game|title=Pac-Man World [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note='''DSi/3DS''' Audio will play for a bit with a lot of crackling noise before it breaks. Other games developed by Fullfat have similar issues.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pac-Man World 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Going into GBAR2 menu makes the game softlock. This softlock might not have happened in build (2020/03/28) 883c0d7. Game uses a Password system. Other games developed by Fullfat have similar issues.|crashreason=It may be because the timer keeps running, and its actual value is used to guide mixing.}}
{{GBAR2Game|title=Pac-Man World 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game uses a Password system. '''DSi/3DS''' Audio will play for a bit with a lot of crackling noise before it breaks. Other games developed by Fullfat have similar issues.}}
+
{{GBAR2Game|title=Paws & Claws - Best Friends - Dogs & Cats [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Paws & Claws - Best Friends - Dogs & Cats [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Paws & Claws - Pet Resort [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Paws & Claws - Pet Resort [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Payback [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Payback [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Penny Racers [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Penny Racers [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Peter Pan - Return to Neverland [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Peter Pan - Return to Neverland [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Peter Pan - The Motion Picture Event [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Peter Pan - The Motion Picture Event [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Petz - Hamsterz Life 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Petz - Hamsterz Life 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Petz Vet [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Petz Vet [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Mein Gestuet [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Best Friends - Mein Pferd [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Mein Pferdehof [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Lass Uns Reiten 2 [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy slowdown and some gfx glitches.}}
+
{{GBAR2Game|title=Phalanx - The Enforce Fighter A-144 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Mein Gestuet [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Phantasy Star Collection [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Phantasy Star 1-2 are playable with DSi/3DS build. Only Phantasy Star 3 is playable with base ds model. Noise during Pause screen.}}
{{GBAR2Game|title=Pferd & Pony - Mein Pferdehof [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Phil of the Future [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Background graphics are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Phalanx - The Enforce Fighter A-144 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pia Carrot he Youkoso!! 3.3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Phantasy Star Collection [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Phantasy Star 1-3 are playable with the 3DS.''' Games run faster with Cache enabled. '''Phantasy Star 1:''' Some gfx glitches and noise. '''Phantasy Star 2 & 3:''' Minor noise during the Pause screen. Phantasy Star 3 is the only playable game with base ds model. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Piglet's Big Game [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Phil of the Future [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Background graphics are missing. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pikapika Nurse Monogatari - Nurse Ikusei Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pia Carrot he Youkoso!! 3.3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinball Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Piglet's Big Game [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinball Challenge Deluxe [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Pikapika Nurse Monogatari - Nurse Ikusei Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinball of the Dead [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pinball Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinball Tycoon [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Pinball Challenge Deluxe [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen with base ds, Black screen with 3DS after bios intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pink Panther - Pinkadelic Pursuit [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pinball of the Dead [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinky and the Brain - The Masterplan [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches during the title screen. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pinball Tycoon [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinky Monkey Town [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches during the intro. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Pink Panther - Pinkadelic Pursuit [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinobee - Wings of Adventure [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pinky and the Brain - The Masterplan [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pinobee & Phoebee [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pinky Monkey Town [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Pinobee - Wings of Adventure [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pinobee & Phoebee [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pitfall - The Lost Expedition [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pitfall - The Mayan Adventure [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Planet Monsters [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSI/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pitfall - The Lost Expedition [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Planet of the Apes [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pitfall - The Mayan Adventure [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Play Novel - Silent Hill [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=The FMV intro is missing.}}
{{GBAR2Game|title=Planet Monsters [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Play-Yan [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game freezes during the title screen. Unsupported Device.}}
{{GBAR2Game|title=Planet of the Apes [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Play-Yan Micro [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game freezes during the Health Care Screen. Unsupported Device.}}
{{GBAR2Game|title=Play Novel - Silent Hill [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Cache version has less gfx glitches. The FMV intro is missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pocket Dogs [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Play-Yan [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game freezes during the Titlescreen. Unsupported Device.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pocket Music [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Play-Yan Micro [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game freezes during the Health Care Screen. Unsupported Device.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pocket Professor - Kwik Notes - Vol. 1 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Pocket Dogs [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pocky & Rocky with Becky [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pocket Music [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokémon Emerald [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Pocket Professor - Kwik Notes - Vol. 1 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokemon Fire Red [UE][Rev 1]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pocky & Rocky with Becky [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokemon Leaf Green [UE][Rev 1]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pokémon Emerald [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokemon Mystery Dungeon - Red Rescue Team [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pokemon Fire Red [UE][Rev 1]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pokemon Leaf Green [UE][Rev 1]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokemon Ruby [UE] [Rev 2]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pokemon Mystery Dungeon - Red Rescue Team [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pokémon Sapphire [UE] [Rev 2]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Polar Express [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Cutscenes have no Background graphics.}}
{{GBAR2Game|title=Pokemon Ruby [UE] [Rev 2]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Polarium Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pokémon Sapphire [UE] [Rev 2]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Polly Pocket! - Super Splash Island [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Polar Express [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Cutscenes have no Background graphics. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pop Idol [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor Audio crackling. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Polarium Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Popeye - Rush for Spinach [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Polly Pocket! - Super Splash Island [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Game crashes after you go into the gbarunner2 menu. Game uses a Password system. Commit 83108c7 (2018/03/04) arm9wramicache version runs faster but has worse Audio quality.}}
+
{{GBAR2Game|title=Postman Pat and the Greendale Rocket [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Pop Idol [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Poke Dash [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Popeye - Rush for Spinach [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 1-2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Second game needs to be unlocked first.}}
{{GBAR2Game|title=Postman Pat and the Greendale Rocket [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Power Poke Dash [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 4 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 1-2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Second game needs to be unlocked first.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 5 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 6 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 4 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 7 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 5 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Powerpuff Girls - Him and Seek [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 6 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Powerpuff Girls - Mojo Jojo A-Go-Go [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Power Pro Kun Pocket 7 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Dino Thunder [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Powerpuff Girls - Him and Seek [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Ninja Storm [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Powerpuff Girls - Mojo Jojo A-Go-Go [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Time Force [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Dino Thunder [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Wild Force [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Ninja Storm [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Power Rangers S.P.D. [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Time Force [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Prehistorik Man [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Text is missing in the speech bubble. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Power Rangers - Wild Force [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Premier Action Soccer [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Some gfx glitches during a match. Game crashes if entering GBAR2 menu in a match. This is a regress. Use commit b740476 (2019/12/24) instead.}}
{{GBAR2Game|title=Power Rangers S.P.D. [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2003-2004 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Prehistorik Man [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2004-2005 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Premier Action Soccer [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Some gfx glitches during a match. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2005-2006 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2003-2004 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor gfx glitches now and then. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Princess Natasha - Student, Secret Agent, Princess [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2004-2005 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Prince of Persia - The Sands of Time [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Premier Manager 2005-2006 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pro Beach Soccer [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Princess Natasha - Student, Secret Agent, Princess [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pro Mahjong Tsuwamono GBA [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Prince of Persia - The Sands of Time [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pro Tennis WTA Tour [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Pro Beach Soccer [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Proud Family [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Pro Mahjong Tsuwamono GBA [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Pro Yakyuu Team o Tsukurou! Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pro Tennis WTA Tour [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Proud Family [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban - Koi no Cupid Daisakusen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Pro Yakyuu Team o Tsukurou! Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban - Youkoso! Illusion Land he [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Punch King - Arcade Boxing [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature. Fullfat developed game.}}
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban - Koi no Cupid Daisakusen [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Puppy Luv - Spa and Resort [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Timers in game skip 2 seconds every time making the flea mini game impossible to win. This is not affected by caches. This might be a regression. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9wramicache version instead.}}
{{GBAR2Game|title=PukuPuku Tennen Kairanban - Youkoso! Illusion Land he [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Puyo Pop Fever [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Punch King - Arcade Boxing [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Puzzle & Tantei Collection [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Puppy Luv - Spa and Resort [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes after the Titlescreen. This is a regress. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9wramicache version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Pyuu to Fuku! Jaguar - Byoo to Deru! Megane-kun [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Puyo Pop [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Quad Desert Fury [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Screen becomes purple for a split second at times. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Puyo Pop Fever [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Racing Fever [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Puzzle & Tantei Collection [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Racing Gears Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Slowdown/Halting during initial car license logo scrolling until you get to the game which runs full speed.}}
{{GBAR2Game|title=Pyuu to Fuku! Jaguar - Byoo to Deru! Megane-kun [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rampage - Puzzle Attack [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Quad Desert Fury [UE]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Broken collision physics. Game has no save feature. ''DSi/3DS''' Lags a lot. Plays at ~10 fps.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rapala Pro Fishing [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Racing Fever [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Ratatouille [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Racing Gears Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game crashes during the intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rave Master - Special Attack Force! [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Game crashes during a battle. Use commit b740476 (2019/12/24) instead.}}
{{GBAR2Game|title=Rampage - Puzzle Attack [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. The licensed by screen is missing. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rayman Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Rapala Pro Fishing [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rayman 3 - Hoodlum Havoc [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Ratatouille [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rayman - Hoodlum's Revenge [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after the intro cutscene. Reboot, then you can play the first level. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Rave Master - Special Attack Force! [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rayman Raving Rabbids [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Rayman Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Razor Freestyle Scooter [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rayman 3 - Hoodlum Havoc [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ready 2 Rumble Boxing - Round 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rayman - Hoodlum's Revenge [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after the intro cutscene. Reboot, then you can play the first level. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rebelstar - Tactical Command [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches during the licensed by screen.}}
{{GBAR2Game|title=Rayman Raving Rabbids [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Recca no Honoo - The Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Razor Freestyle Scooter [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Reign of Fire [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ready 2 Rumble Boxing - Round 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Relaxuma na Mainichi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Rebelstar - Tactical Command [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Rescue Heroes - Billy Blazes! [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Recca no Honoo - The Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Revenge of Shinobi [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game makes GBAR2 crash right before starting the first level. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Reign of Fire [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rhythm Tengoku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Relaxuma na Mainichi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Ripping Friends [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rescue Heroes - Billy Blazes! [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=River City Ransom EX [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}  
{{GBAR2Game|title=Revenge of Shinobi [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after you start the first level. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Riviera - The Promised Land [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Rhythm Tengoku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Road Rash - Jailbreak [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ripping Friends [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Robopon 2 - Cross Version [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=River City Ransom EX [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs perfect!|crashreason=Hicode}}  
+
{{GBAR2Game|title=Robopon 2 - Ring Version [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Riviera - The Promised Land [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Robotech - The Macross Saga [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Boots to a white screen. Press A and start and eventually you will get to title screen. Intermittent beeping sound even if music and sfx are disabled ingame, in menu and pause screen. No beeping sound if firing ingame.}}
{{GBAR2Game|title=Road Rash - Jailbreak [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Robots [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Robopon 2 - Cross Version [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Robot Wars - Advanced Destruction [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Robopon 2 - Ring Version [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Robot Wars - Extreme Destruction [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Robotech - The Macross Saga [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rockman EXE 4.5 - Real Operation [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Robots [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Rock'em Sock'em Robots [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Robot Wars - Advanced Destruction [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Rock n' Roll Racing [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=No Audio. Voice sample and sfx only.}}
{{GBAR2Game|title=Robot Wars - Extreme Destruction [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Beach Bandits [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rockman EXE 4.5 - Real Operation [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Dream Scheme [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rock'em Sock'em Robots [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Zero Gravity Zone [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rock n' Roll Racing [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=No Audio. Voice sample and sfx only. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rocky [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes on first intro screen.}}
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Beach Bandits [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=RPG Tsukuru Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Dream Scheme [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=R-Type III - The Third Lightning [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some noise during the Pause screen. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rocket Power - Zero Gravity Zone [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rugrats - Castle Capers [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rocky [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes during the intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rugrats - Go Wild [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=RPG Tsukuru Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Rugrats - I Gotta Go Party [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=R-Type III - The Third Lightning [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Some noise during the Pause screen. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sabre Wulf [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Rugrats - Castle Capers [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sabrina - The Teenage Witch - Potion Commotion [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Rugrats - Go Wild [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Saibara Rieko no Dendou Mahjong [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Rugrats - I Gotta Go Party [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sakura Momoko no UkiUki Carnival [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches during the intro. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sabre Wulf [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Salt Lake 2002 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sabrina - The Teenage Witch - Potion Commotion [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Samsara Naga 1x2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Saibara Rieko no Dendou Mahjong [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Samurai Deeper Kyo [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sakura Momoko no UkiUki Carnival [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Samurai Evolution - Oukoku Geist [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Salt Lake 2002 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Samurai Jack - The Amulet of Time [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Samsara Naga 1x2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sangokushi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Samurai Deeper Kyo [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sangokushi - Eiketsuden [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Samurai Evolution - Oukoku Geist [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sangokushi - Koumeiden [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Samurai Jack - The Amulet of Time [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sanrio Puroland - All Characters [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sangokushi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Santa Claus Jr. Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sangokushi - Eiketsuden [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Santa Claus Saves the Earth [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sangokushi - Koumeiden [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Santa Clause 3 - The Escape Clause [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Sanrio Puroland - All Characters [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Scan Hunter - Sennen Kaigyo o Oe! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Santa Claus Jr. Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with 3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Santa Claus Saves the Earth [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo 2 - Monsters Unleashed [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Santa Clause 3 - The Escape Clause [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo and the Cyber Chase [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Scan Hunter - Sennen Kaigyo o Oe! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo! - Mystery Mayhem [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo! - Unmasked [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo 2 - Monsters Unleashed [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scorpion King - Sword of Osiris [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo and the Cyber Chase [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scrabble [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo! - Mystery Mayhem [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scrabble Blast! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=No audio, sfx only. Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Scooby-Doo! - Unmasked [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scrabble Scramble! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=No audio, sfx only. Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Scorpion King - Sword of Osiris [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Scurge - Hive [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Scrabble [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SD Gundam Force [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Scrabble Blast! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=No audio, sfx only. Minor gfx glitches now and then. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=SD Gundam G-Generation Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Scrabble Scramble! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=No audio, sfx only. Minor gfx glitches now and then. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sea Trader - Rise of Taipan [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Scurge - Hive [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Secret Agent Barbie - Royal Jewels Mission [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches after you press start during the first mission. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SD Gundam Force [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sega Arcade Gallery [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=SD Gundam G-Generation Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sega Rally Championship [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sea Trader - Rise of Taipan [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sega Smash Pack [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game runs fine with DSi/3DS build. Game crashes after the licensed by screen with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Secret Agent Barbie - Royal Jewels Mission [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches after you press start during the first mission. Game crashes after you open the gbarunner2 menu. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sengoku Kakumei Gaiden [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sega Arcade Gallery [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game crashes after you start a game. This is a regress. Use commit 17694d4 (2017/05/22) arm9 build instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sennen Kazoku [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Sega Rally Championship [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sentouin Yamada Hajime [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sega Smash Pack [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes after you start a game with the 3DS. Game crashes after the licensed by screen with base ds model.}}
+
{{GBAR2Game|title=Serious Sam Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sengoku Kakumei Gaiden [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King Card Game - Chou Senjiryakketsu 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sennen Kazoku [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs perfect! Didn´t get to a save spot.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King Card Game - Chou Senjiryakketsu 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sentouin Yamada Hajime [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Legacy of the Spirits - Soaring Hawk [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Serious Sam Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Legacy of the Spirits - Sprinting Wolf [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King Card Game - Chou Senjiryakketsu 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Master of Spirits [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King Card Game - Chou Senjiryakketsu 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Master of Spirits 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Legacy of the Spirits - Soaring Hawk [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shamu's Deep Sea Adventures [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Legacy of the Spirits - Sprinting Wolf [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shanghai Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Master of Spirits [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shark Tale [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shaman King - Master of Spirits 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. No audio, sfx only. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shaun Palmer's Pro Snowboarder [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Shamu's Deep Sea Adventures [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sheep [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Shanghai Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shikakui Atama - Kanji Keisan [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shark Tale [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shikakui Atama - Kokugo Sansu Shakai Rika [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shaun Palmer's Pro Snowboarder [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shimura Ken no Baka Tonosama - Bakushou Tenka Touitsu Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sheep [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin chan contra los Munecos de Shock Gahn [Spain]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shikakui Atama - Kanji Keisan [J]|version=(2019/11/09) 9e285a3|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shingata Medarot - Kabuto Version [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes when you buy parts from the shop with base ds model.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Shikakui Atama - Kokugo Sansu Shakai Rika [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shingata Medarot - Kuwagata Version [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes when you buy parts from the shop with base ds model.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Shimura Ken no Baka Tonosama - Bakushou Tenka Touitsu Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Kisekae Monogatari [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shin chan - Aventuras en Cineland [Spain]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shining Force - Resurrection of the Dark Dragon [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shin chan contra los Munecos de Shock Gahn [Spain]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. '''Saving doesn´t work. This is a regress.''' Saving works with commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version.}}
{{GBAR2Game|title=Shingata Medarot - Kabuto Version [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game crashes when you buy parts from the shop with base ds model. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. '''Saving doesn´t work. This is a regress.''' Saving works with commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version.}}
{{GBAR2Game|title=Shingata Medarot - Kuwagata Version [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game crashes when you buy parts from the shop with base ds model. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei Devil Children - Messiah Riser [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shin Kisekae Monogatari [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei Devil Children - Puzzle de Call! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Shining Force - Resurrection of the Dark Dragon [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Glitched sprites ingame. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. '''Saving doesn´t work. This is a regress.''' Saving works with commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shining Soul [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. '''Saving doesn´t work. This is a regress.''' Saving works with commit unspecified (2019/06/03) (sd save branch) arm9 version.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shining Soul 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. '''Saving is broken. This is a regress.''' Use commit 6522414 (2018/11/01) arm9 version instead.}}
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei Devil Children - Messiah Riser [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shiren Monsters Netsal [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shin Megami Tensei Devil Children - Puzzle de Call! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek - Hassle at the Castle [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek - Reekin' Havoc [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Shining Soul [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek - Smash n' Crash Racing [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shining Soul 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. '''Saving is broken. This is a regress.''' Use commit 6522414 (2018/11/01) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek - Super Slam [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Shiren Monsters Netsal [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek - Swamp Kart Speedway [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek - Hassle at the Castle [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek the Third [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek - Reekin' Havoc [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek - Smash n' Crash Racing [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Shrek 2 - Beg for Mercy [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek - Super Slam [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sigma Star Saga [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek - Swamp Kart Speedway [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Silent Scope [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Shrek the Third [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Silk to Cotton [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 1 - The Table Game Collection [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Shrek 2 - Beg for Mercy [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 2 - The Block Kuzushi [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sigma Star Saga [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 3 - The Itsudemo Puzzle - Massugu Soroeru Straws [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Silent Scope [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 4 - The Trump - Minna de Asoberu 12 Shurui no Trump Game [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Silk to Cotton [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sims - Bustin' Out [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 1 - The Table Game Collection [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sim City 2000 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 2 - The Block Kuzushi [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sims 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 3 - The Itsudemo Puzzle - Massugu Soroeru Straws [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sims 2 - Pets [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. '''Saving doesn´t work.'''}}
{{GBAR2Game|title=Simple 2960 Tomodachi Series Vol. 4 - The Trump - Minna de Asoberu 12 Shurui no Trump Game [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sister Princess - RePure [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sims - Bustin' Out [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sitting Ducks [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sim City 2000 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Simpsons - Road Rage [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sims 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sky Dancers - They Magically Fly! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster, but has more gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sims 2 - Pets [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=0|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. '''Saving doesn´t work.'''}}
+
{{GBAR2Game|title=Slime Morimori Dragon Quest - Shougeki no Shippo Dan [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sister Princess - RePure [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Slot! Pro Advance - Takarabune & Ooedo Sakurafubuki 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Sitting Ducks [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Slot! Pro 2 Advance - GoGo Juggler & New Tairyou [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Simpsons - Road Rage [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Smashing Drive [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=lag|note=Some lag and gfx glitches. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sky Dancers - They Magically Fly! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster but has more gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Smuggler´s Run [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Slime Morimori Dragon Quest - Shougeki no Shippo Dan [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Smurfs - The Revenge of the Smurfs [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note='''Game takes very long to boot.''' Game runs faster with wram i-cache enabled. Game runs full speed in the level. Some Noise during the Pause screen. Game uses a Password system.|crashreason=Timing. TWL speed works}}
{{GBAR2Game|title=Slot! Pro Advance - Takarabune & Ooedo Sakurafubuki 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Snap Kid's [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
{{GBAR2Game|title=Slot! Pro 2 Advance - GoGo Juggler & New Tairyou [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Snood [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Smashing Drive [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game crashes during the intro. This is a regress. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9 version instead. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Snood 2 - On Vacation [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Heavy gfx glitches. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Smuggler´s Run [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Soccer Kid [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. No audio, sfx only. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Smurfs - The Revenge of the Smurfs [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|sound=minor|speed=good|note='''Game only works with TWL speed enabled! Game crashes without it.''' Some Noise during the Pause screen. Game runs fine. Game uses a Password system.|crashreason=Timing. TWL speed works}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail.}}
{{GBAR2Game|title=Snap Kid's [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance [J] (Rev 1)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing. Requires [https://cdn.discordapp.com/attachments/356988919738400768/615195274175971370/Sonic_Advance_Japan_EnJa_Rev_1_Ignore_Link_Check.ips this] patch (made by Vague Rant) to skip the black borders.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail. '''Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine with patch!'''}}
{{GBAR2Game|title=Snood [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|cache=1|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing. Requires [https://cdn.discordapp.com/attachments/356988919738400768/615324758963257392/Sonic_Advance_2_USA_Ignore_Link_Check.ips this] patch (made by Robz8, ported over from Vague Rant's SA1 patch) to skip the black borders.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail. '''Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine with patch!'''}}
{{GBAR2Game|title=Snood 2 - On Vacation [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Heavy gfx glitches. Audio is a bit out of sync. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|note=Unskippable black borders on screen and music playing.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail.}}
{{GBAR2Game|title=Soccer Kid [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. No audio, sfx only. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 3 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Battle [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance [J] (Rev 1)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing. Requires [https://cdn.discordapp.com/attachments/356988919738400768/615195274175971370/Sonic_Advance_Japan_EnJa_Rev_1_Ignore_Link_Check.ips this] patch (made by Vague Rant) to skip the black borders.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail. '''Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine with patch!'''}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic Pinball Party [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|cache=1|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Unskippable black borders on screen and music playing. Requires [https://cdn.discordapp.com/attachments/356988919738400768/615324758963257392/Sonic_Advance_2_USA_Ignore_Link_Check.ips this] patch (made by Robz8, ported over from Vague Rant's SA1 patch) to skip the black borders.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail. '''Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine with patch!'''}}
+
{{GBAR2Game|title=Sonic the Hedgehog - Genesis [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|note=Unskippable black borders on screen and music playing.<br><b>Gericom:</b><br> It tests the link hardware, which is not implemented yet and yields those boxes on test fail.}}
+
{{GBAR2Game|title=Space Channel 5 - Ulala's Cosmic Attack [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Advance 3 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches. Minor sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Space Hexcite - Maetel Legend EX [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Battle [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Space Invaders [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sonic Pinball Party [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Speedball 2 - Brutal Deluxe [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Sonic the Hedgehog - Genesis [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spider Man [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=FMV Intro is missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sound of Thunder [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Cutscenes are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spider Man 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Cutscenes before levels only show text and not background image.}}
{{GBAR2Game|title=Space Channel 5 - Ulala's Cosmic Attack [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Spider Man 3 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Space Hexcite - Maetel Legend EX [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spider-Man - Battle for New York [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Space Invaders [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spider-Man - Mysterio's Menace [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Speedball 2 - Brutal Deluxe [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Spirit - Stallion of the Cimarron - Search for Homeland [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spider Man [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=FMV Intro is missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob and Friends - Attack of the Toybots [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spider Man 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. FMV Intro has much noise, Cutscene only show text. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Battle for Bikini Bottom [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spider Man 3 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Creature from the Krusty Krab [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Spider-Man - Battle for New York [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Lights, Camera, Pants! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Spider-Man - Mysterio's Menace [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=0|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Revenge of the Flying Dutchman [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spirit - Stallion of the Cimarron - Search for Homeland [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note= Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - SuperSponge [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob and Friends - Attack of the Toybots [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends - Battle for Volcano Island [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Battle for Bikini Bottom [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends - Freeze Frame Frenzy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Creature from the Krusty Krab [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends Unite! [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Lights, Camera, Pants! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants The Movie [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - Revenge of the Flying Dutchman [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SpongeBob's Atlantis SquarePantis [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants - SuperSponge [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sports Illustrated for Kids - Baseball [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Voice sample and minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends - Battle for Volcano Island [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sports Illustrated for Kids - Football [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Voice sample and minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends - Freeze Frame Frenzy [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro Adventure [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants and Friends Unite! [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro Fusion [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob SquarePants The Movie [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spy Hunter [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=SpongeBob's Atlantis SquarePantis [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spy Kids 3-D - Game Over [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sports Illustrated for Kids - Baseball [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Voice sample and minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spy Kids Challenger [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Sports Illustrated for Kids - Football [U]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Voice Sample and Minor Gameboy sounds are missing. '''Game crashes after you go into the gbarunner2 menu.''' . '''DSi/3DS''' Game locks up when trying to start a match.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spy Muppets - License to Croak [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game crashes after going into GBAR2 menu. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro Adventure [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro - Season of Ice [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro Fusion [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Full speed with a little slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro 2 - Season of Flame [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Spyhunter [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro, The Legend of - A New Beginning [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Spy Kids 3-D - Game Over [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Spyro, The Legend of - The Eternal Night [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Spy Kids Challenger [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=SSX 3 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Spy Muppets - License to Croak [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=SSX Tricky [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro - Season of Ice [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Stadium Games [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro 2 - Season of Flame [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Starsky & Hutch [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=lag|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro the Legend of - A New Beginning [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars - Flight of the Falcon [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game works with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Spyro the Legend of - The Eternal Night [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars - Jedi Power Battles [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some Sound FX are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SSX 3 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars - The New Droid Army [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=0|sound=minor|speed=lag|note=Animations will halt of main character sometimes even if game is still playing at normal speed and actions are happening. Happens particularly when meeting two jawas in first stage. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=SSX Tricky [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Full speed with a little slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars Episode II - Attack of the Clones [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some Sound FX are missing. Glitched Cutscene. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Stadium Games [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars Episode III - Revenge of the Sith [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Starsky & Hutch [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Some gfx glitches. Full speed with a little slowdown.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star Wars Trilogy - Apprentice of the Force [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars - Flight of the Falcon [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game works with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. Many gfx glitches during a mission. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Star X [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars - Jedi Power Battles [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some Sound FX are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Steel Empire [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars - The New Droid Army [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=minor|note=Game crashes after you walk around the first area. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Street Fighter Alpha 3 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars Episode II - Attack of the Clones [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Some Sound FX are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Street Jam Basketball [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Gfx glitches during the title screen. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars Episode III - Revenge of the Sith [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Street Racing Syndicate [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.}}
{{GBAR2Game|title=Star Wars Trilogy - Apprentice of the Force [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Strike Force Hydra [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Star X [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Stuart Little 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Steel Empire [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Stuntman [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Street Fighter Alpha 3 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sugar Sugar Rune - Heart Ga Ippai! Moegi Gakuen [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|note=White screen post bios. Sound plays well. Reacts to inputs.}}
{{GBAR2Game|title=Street Jam Basketball [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Suite Life of Zack & Cody - Tipton Caper [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. High pitched sound when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Street Racing Syndicate [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=lag|note=Heavy gfx glitches and slowdown.'''DSi/3DS:''' The game usually freezes in the menus at different points and gbarunner2 will crash before getting into a race. No sound.}}
+
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Strike Force Hydra [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Disable main memory i-cache in the gbarunner2 menu to play the game.''' Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Stuart Little 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Stuntman [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs fine with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sum of All Fears [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sugar Sugar Rune - Heart Ga Ippai! Moegi Gakuen [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=noboot|nocache=0|cache=0|sound=minor|note=White screen after bios intro. You can hear music play.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Black Bass Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Suite Life of Zack & Cody - Tipton Caper [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Bubble Pop [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Bust-A-Move [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches during a game. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Disable main memory cache in the gbarunner2 menu to play the game.''' Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Chinese 1-2 Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches. Character sprites are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Summon Night - Swordcraft Story 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Collapse! II [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Sum of All Fears [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Dodge Ball Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Super Black Bass Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Dropzone - Intergalactic Rescue Mission [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Voice sample are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Super Bubble Pop [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Duper Sumos [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. }}
{{GBAR2Game|title=Super Bust-A-Move [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Ghouls´n Ghosts [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game crashes after you collect an armor upgrade.}}
{{GBAR2Game|title=Super Chinese 1-2 Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Hornet FA 18F [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Super Collapse! II [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Superman - Countdown to Apokolips [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Super Dodge Ball Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Superman Returns - Fortress of Solitude [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Super Dropzone - Intergalactic Rescue Mission [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Voice sample are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance - Super Mario Bros 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Super Duper Sumos [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 2 - Super Mario World [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Super Ghouls´n Ghosts [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game crashes after you collect an armor upgrade.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 3 - Yoshi's Island [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Super Hornet FA 18F [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 4 - Super Mario Bros 3 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Superman - Countdown to Apokolips [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Monkey Ball Jr. [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. '''Gericom:''' This game swaps buffers when vblank is already over (presumably because it was too slow in gbarunner2 or so) and that causes issues with the way I swap buffers.}}
{{GBAR2Game|title=Superman Returns - Fortress of Solitude [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Puzzle Fighter II Turbo [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS. White screen after bios intro with base ds model. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead.}}
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance - Super Mario Bros 2 [UE]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen A [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 2 - Super Mario World [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen D [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 3 - Yoshi's Island [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen J [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Mario Advance 4 - Super Mario Bros 3 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen R [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Monkey Ball Jr. [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen - Original Generation [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Super Puzzle Fighter II Turbo [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game works fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen - Original Generation 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen A [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Super Street Fighter 2 Turbo Revival [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen D [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Surf's Up [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen J [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sutakomi - Star Communicator [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen R [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sweet Cookie Pie [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Glitched character portrait during cutscenes. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen - Original Generation [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Sword of Mana [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead.}}
{{GBAR2Game|title=Super Robot Taisen - Original Generation 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families - Fashion Designer ni Naritai! - Kurumi-risu no Onnanoko [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Super Street Fighter 2 Turbo Revival [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families - Yousei no Stick to Fushigi no Ki - Marron-inu no Onnanoko [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Surf's Up [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families 4 - Meguru Kisetsu no Tapestry [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sutakomi - Star Communicator [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tactics Ogre - The Knight of Lodis [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|speed=good|note=Game runs fine with 3DS build. Game crashes after the Atlus logo with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Sweet Cookie Pie [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Some gfx glitches. Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Taiketsu! Ultra Hero [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Sword of Mana [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=?|sound=broken|speed=good|note=Game boots with the 3DS and crashes during the intro cutscene. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead. '''DSi/3DS''' No sound. Might be related to Magical Vacation. Didn´t get to a save spot before it crashed.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tales of Phantasia [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families - Fashion Designer ni Naritai! - Kurumi-risu no Onnanoko [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Narikiri Dungeon 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families - Yousei no Stick to Fushigi no Ki - Marron-inu no Onnanoko [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Narikiri Dungeon 3 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Sylvanian Families 4 - Meguru Kisetsu no Tapestry [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Summoner's Lineage [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Tactics Ogre - The Knight of Lodis [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. Game crashes during the intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tak and the Power of Juju [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Taiketsu! Ultra Hero [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tak - The Great Juju Challenge [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=High pitched sound when wram i-cache is enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Tales of Phantasia [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tak 2 - The Staff of Dreams [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Narikiri Dungeon 2 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tanbi Musou - Meine Liebe [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Narikiri Dungeon 3 [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tang Tang [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tales of the World - Summoner's Lineage [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tantei Gakuen Q - Kyuukyoku Trick ni Idome! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Tak and the Power of Juju [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tantei Gakuen Q - Meitantei ha Kimi da! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Tak - The Great Juju Challenge [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tantei Jinguuji Saburou - Shiroi Kage no Shoujo [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tak 2 - The Staff of Dreams [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tarzan - Return to the Jungle [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Tanbi Musou - Meine Liebe [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Taxi 3 [FR]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Image duplicate flickering around bottom of screen. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Tang Tang [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Teenage Mutant Ninja Turtles [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tantei Gakuen Q - Kyuukyoku Trick ni Idome! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine. Didn´t get to a save spot.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - Battle Nexus [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tantei Gakuen Q - Meitantei ha Kimi da! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Teen Titans [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio stutter when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tantei Jinguuji Saburou - Shiroi Kage no Shoujo [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Teen Titans 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tarzan - Return to the Jungle [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tekken Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Taxi 3 [FR]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Full speed with a little slowdown. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis Masters Series 2003 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Teenage Mutant Ninja Turtles [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama - Aim at the Victory! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Broken background eventually in new game cutscene. }}
{{GBAR2Game|title=Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - Battle Nexus [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama - Genius Boys Academy [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Teen Titans [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Worse audio with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2003 - Cool Blue [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|save=?|sound=bad|speed=minor|note='''Game makes GBAR2 crash right after spinning racket to choose starting serve. Some gfx glitches. Try using commit 83108c7 (2018/03/04) arm9 version from gbarunner2 main page wiki instead.'''}}
{{GBAR2Game|title=Teen Titans 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2003 - Passion Red [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=bad|save=?|sound=bad|speed=minor|note='''Game makes GBAR2 crash right after spinning racket to choose starting serve. Some gfx glitches. Try using commit 83108c7 (2018/03/04) arm9 version from gbarunner2 main page wiki instead.'''}}
{{GBAR2Game|title=Tekken Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2004 - Glorious Gold [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis Masters Series 2003 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2004 - Stylish Silver (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama - Aim at the Victory! [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ten Pin Alley 2 [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Crashes before you can play a game. Game has no save feature. Crashes when starting match.|crashreason=Timing. DSi speed works but crashes a later on}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama - Genius Boys Academy [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Terminator 3 - Rise of the Machines [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2003 - Cool Blue [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game works with the 3DS and TWL speed enabled. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Some sounds are missing. Game is playable. Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tetris Worlds [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with bios intro. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2003 - Passion Red [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=bad|note=Game crashes before you can start a match. Some sounds are missing. Unplayable. This is a regress. Use commit 83108c7 (2018/03/04) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=Texas Hold´em Poker [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2004 - Glorious Gold [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note='''Single player mode freezes the game.''' Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=That's So Raven [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=High pitched sound when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tennis no Ouji-sama 2004 - Stylish Silver (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=That's So Raven 2 - Supernatural Style [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor Audio crackling. High pitched sound when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Ten Pin Alley 2 [U]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game crashes with TWL speed. Game crashes before you can play a game with base ds model. Game has no save feature. '''DSi/3DS''' Crackling audio in jukebox. Crashes when starting match.|crashreason=Timing. DSi speed works but crashes a later on}}
+
{{GBAR2Game|title=The Essence of War - Glory Days [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=lag|note=Beeping sound after going into GBAR2 menu. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Terminator 3 - Rise of the Machines [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=The Legend of Zelda - A Link to the Past [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches during the mode 7 map.}}
{{GBAR2Game|title=Tetris Worlds [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Use commit a61e70e (2017/04/22) master build for base ds model instead. Game runs perfect! Game has no Save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=The Legend of Zelda - The Minish Cap [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Texas Hold´em Poker [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=The Three Stooges [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=TG Rally [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Thunder Alley [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=That's So Raven [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Thunderbirds [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=That's So Raven 2 - Supernatural Style [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Thunderbirds - International Rescue [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Intro FMV is a bit out of sync. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=The Essence of War - Glory Days [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy slowdown. Game uses a Password system. '''DSi/3DS''' The only sound is intermittent beeping. Game halts at regular intervals every second. Same game as Super Army War.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tiger Woods PGA Tour Golf [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=The Legend of Zelda - A Link to the Past [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches during the mode 7 map. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tiger Woods PGA Tour 2004 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=The Legend of Zelda - The Minish Cap [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tim Burton's The Nightmare Before Christmas - The Pumpkin King [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes during the intro.|crashreason=Probably same reason as for Densetsu no Stafy 3.}}
{{GBAR2Game|title=The Three Stooges [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tiny Toon Adventures - Buster's Bad Dream [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Thunder Alley [U]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game has no save feature. '''DSi/3DS''' Occasional crackling in music in jukebox. Crackling sound from car engine ingame.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tiny Toon Adventures - Wacky Stackers [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Gfx glitches during the title screen. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Thunderbirds [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Titeuf - Ze Gagmachine (FR)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Thunderbirds - International Rescue [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Intro FMV is a bit out of sync. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Titeuf Mega Compet (FR)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tiger Woods PGA Tour Golf [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Tiger Woods PGA Tour 2004 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tokimeki Yume Series 1 - Ohanaya-san ni Narou! (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tim Burton's The Nightmare Before Christmas - The Pumpkin King [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|note=Game crashes during the intro.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tokyo Majin Gakuen - Fuju Houroku (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Tiny Toon Adventures - Buster's Bad Dream [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tokyo Xtreme Racer Advance [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tiny Toon Adventures - Wacky Stackers [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tomato Adventure [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Titeuf - Ze Gagmachine (FR)|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry in Infurnal Escape [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Titeuf Mega Compet (FR)|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry Tales [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry - The Magic Ring [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tokimeki Yume Series 1 - Ohanaya-san ni Narou! (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Rainbow Six - Rogue Spear [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Tokyo Majin Gakuen - Fuju Houroku (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Splinter Cell [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tokyo Xtreme Racer Advance [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Splinter Cell - Pandora Tomorrow [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Tomato Adventure [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tonka - On the Job [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry in Infurnal Escape [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s American Sk8land [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry Tales [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Downhill Jam [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=Tom and Jerry - The Magic Ring [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Rainbow Six - Rogue Spear [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=good|note=Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 3 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=lag|note=}}
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Splinter Cell [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 4 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tom Clancy's Splinter Cell - Pandora Tomorrow [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk`s Underground [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tonka - On the Job [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk`s Underground 2 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s American Sk8land [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Top Gear GT Championship [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Downhill Jam [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches.}}
+
{{GBAR2Game|title=Top Gear Rally [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Has a pink line horizontally across screen where background and 3d terrain meet. Crackling sounds for a second when loading into title screen and a single popping sound when showing nintendo logo.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Top Gun - Combat Zones [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game seems to not react to A button in the menu therefore it doesn’t let you move on from the title screen. Pressing Dpad and select works. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 3 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Full speed with a little slowdown. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Top Gun - Firestorm Advance [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk´s Pro Skater 4 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Top Spin 2 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk`s Underground [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Torneco no Daibouken 2 Advance - Fushigi no Dungeon [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tony Hawk`s Underground 2 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Torneco no Daibouken 3 Advance - Fushigi no Dungeon [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Top Gear GT Championship [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Total Soccer Manager [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Top Gun - Combat Zones [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|note=Game softlocks after the titlescreen. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Totally Spies! (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Top Gun - Firestorm Advance [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Totally Spies! 2 - Undercover (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead.|crashreason=Hicode}}
{{GBAR2Game|title=Top Spin 2 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Touhai Densetsu - Akagi - Yami ni Maiorita Tensai (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some gfx glitches during the intro. Glitched character portrait after the story intro cutscene. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Torneco no Daibouken 2 Advance - Fushigi no Dungeon [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Toukon Heat (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches and slowdown. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Torneco no Daibouken 3 Advance - Fushigi no Dungeon [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Tower SP [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Total Soccer Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Toyrobo Force (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Total Soccer Manager [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Treasure Planet [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Totally Spies! (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. FMV Intro skips some frames. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Trick Star [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor noise when wram i-cache is enabled during a race. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Totally Spies! 2 - Undercover (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Use commit 371815e (2019/09/11) cache build from the rom3M branch for base ds model instead. Game runs fine.|crashreason=Hicode}}
+
{{GBAR2Game|title=Tringo [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Touhai Densetsu - Akagi - Yami ni Maiorita Tensai (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Trollz - Hair Affair! (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Toukon Heat (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=?|sound=bad|speed=lag|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches and slowdown. Audio is a bit out of sync. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tron 2.0 - Killer App [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Tower SP [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Turbo Turtle Adventure (U)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Toyrobo Force (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Turok Evolution [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Treasure Planet [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Tweety and the Magic Gems (U)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Trick Star [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ty the Tasmanian Tiger 2 - Bush Rescue [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Tringo [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Ty the Tasmanian Tiger 3 - Night of the Quinkan [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Trollz - Hair Affair! (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Uchuu Daisakusen Choco Vader - Uchuu Kara no Shinryakusha [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Tron 2.0 - Killer App [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Uchuu no Stellvia [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Turbo Turtle Adventure (U)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ueki no Housoku - Jingi Sakuretsu! Nouryokusha Battle [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Turok Evolution [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ui-Ire - World Soccer Winning Eleven [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Tweety and the Magic Gems (U)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Arcade Games [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Ty the Tasmanian Tiger 2 - Bush Rescue [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Brain Games [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Ty the Tasmanian Tiger 3 - Night of the Quinkan [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Card Games [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Uchuu Daisakusen Choco Vader - Uchuu Kara no Shinryakusha [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Muscle - The Kinnikuman Legacy - The Path of the Superhero [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Uchuu no Stellvia [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Puzzle Games [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Ueki no Housoku - Jingi Sakuretsu! Nouryokusha Battle [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Spider-Man [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=High pitched sound when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. FMV intro is missing.}}
{{GBAR2Game|title=Ui-Ire - World Soccer Winning Eleven [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultimate Winter Games [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Heavy gfx glitches. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Arcade Games [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Ultra Keibitai - Monster Attack [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Brain Games [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Unfabulous [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Card Games [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Some gfx glitches. Minor sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Uno 52 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Muscle - The Kinnikuman Legacy - The Path of the Superhero [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Uno Free Fall [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Puzzle Games [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=minor|note=Game crashes at random.}}
+
{{GBAR2Game|title=Urban Yeti! [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Spider-Man [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. FMV intro is missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Urbz - Sims in the City [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Ultimate Winter Games [U]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Heavy gfx glitches. Game uses a Password system. '''DSi/3DS''' Intermittent beeping sound in pause menu and results screen.}}
+
{{GBAR2Game|title=Van Helsing (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Ultra Keibitai - Monster Attack [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Vattroller X (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Unfabulous [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=VeggieTales - LarryBoy and the Bad Apple (U)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Uno 52 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Virtua Tennis (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Uno Free Fall [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Virtual Kasparov (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Urban Yeti! [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=V-Master Cross (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game crashes after you either lose or win the intro battle.}}
{{GBAR2Game|title=Urbz - Sims in the City [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=V-Rally 3 (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Van Helsing (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=V.I.P. (E)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs well with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Vattroller X (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wade Hixton's Counter Punch (UE)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=VeggieTales - LarryBoy and the Bad Apple (U)|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - 8 Nin no Toki no Yousei (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Virtua Tennis (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Dokidoki Memorial Panic (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Virtual Kasparov (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Nazo no Kagi to Shinjitsu no Tobira (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=V-Master Cross (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game crashes after you win the intro battle.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Ougon Maracas no Densetsu (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=V-Rally 3 (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=0|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game works with the 3DS. Minor sounds and voice sample are missing. White screen after bios intro with base ds model. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Taisen Mahoudama (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=V.I.P. (E)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Yume no Kakera (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes during the intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Wade Hixton's Counter Punch (UE)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wakeboarding Unleashed featuring Shaun Murray [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Some gfx glitches.}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - 8 Nin no Toki no Yousei (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Waliou Xunbao Ji (China)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Wario Land 4 for iQue China. Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Dokidoki Memorial Panic (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio sounds a bit odd. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Waliou Zhizao (China)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Wario Ware for iQue China.}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Nazo no Kagi to Shinjitsu no Tobira (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wanko de Kururin! Wancle (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Ougon Maracas no Densetsu (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wanko Mix Chiwanko World (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Taisen Mahoudama (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wannyan Doubutsu Byouin - Doubutsu (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Wagamama Fairy Mirumo de Pon! - Yume no Kakera (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then. Game crashes during the intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wanwan Meitantei (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Wakeboarding Unleashed featuring Shaun Murray [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wario Land 4 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Waliou Xunbao Ji (China)|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Wario Land 4 for iQue China. Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Wario Ware Inc. - Minigame Mania [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Waliou Zhizao (China)|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Wario Ware for iQue China. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Game is playable. '''DSi/3DS''' Rarely occuring stuttering sound when loading into new screen.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wario Ware Twisted! [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note='''Game works with motion sensor patch applied on the 3DS.''' Game runs faster with wram i-cache enabled. Motion sensor game. White screen after bios intro with motion sensor patch on base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Wanko de Kururin! Wancle (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Watashi no Makesalon (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Wanko Mix Chiwanko World (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Whac-A-Mole [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Wannyan Doubutsu Byouin - Doubutsu (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Whistle! - Dai 37 Kai Tokyo-to Chuugakkou Sougou Taiiku Soccer Taikai (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Wanwan Meitantei (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Wario Land 4 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire - 2nd Edition [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Wario Ware Inc. - Minigame Mania [E]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note= '''DS version only:''' Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire Junior [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Wario Ware Twisted! [U]|version=(2019/12/24) b740476 |rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note='''Game works with motion sensor patch applied on the 3DS.''' Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Motion sensor game. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. White screen after bios intro with motion sensor patch on base ds model. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wild [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Watashi no Makesalon (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wild Thornberrys Movie [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Whac-A-Mole [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wild Thornberrys Chimp Chase [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Whistle! - Dai 37 Kai Tokyo-to Chuugakkou Sougou Taiiku Soccer Taikai (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wilden Fussball-Kerle - Entscheidung im Teufelstopf [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wilden Fussball-Kerle - Gefahr im Wilde Kerle Land [G]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game crashes during the training level.}}
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire - 2nd Edition [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Minor gfx glitches now and then. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wing Commander - Prophecy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Who Wants to Be a Millionaire Junior [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Glitched FMV intro. Audio sample are missing. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wings [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Some Noise during the Pause screen.}}
{{GBAR2Game|title=Wild [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Winnie the Pooh's Rumbly Tumbly Adventure [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Wild Thornberrys Movie [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Winning Post for Gameboy Advance [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Wild Thornberrys Chimp Chase [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Winter Sports [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game works with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Wilden Fussball-Kerle - Entscheidung im Teufelstopf [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=WinX Club [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. FMV Intro is missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Wilden Fussball-Kerle - Gefahr im Wilde Kerle Land [G]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game crashes during the first level. Could be a timing issue.}}
+
{{GBAR2Game|title=WinX Club - Quest for the Codex [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Wing Commander - Prophecy [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=crashes|nocache=1|cache=1|save=1|note=Game crashes during the intro. This is a regress. Use commit f89fac5 (2018/07/10) arm9 version instead.}}
+
{{GBAR2Game|title=W.i.t.c.h. [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Wings [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Some Noise during the Pause screen. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wizardry Summoner [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Winnie the Pooh's Rumbly Tumbly Adventure [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Wolfenstein 3D [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Screen duplicate flickering ingame.}}
{{GBAR2Game|title=Winning Post for Gameboy Advance [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Woody Woodpecker in Crazy Castle 5 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Winter Sports [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Word Safari - The Friendship Totems [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=WinX Club [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. FMV Intro is missing. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=World Advance Soccer - Shouri heno Michi (J)|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs well with DSi/3DS build. Game crashes before the start of a match with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=WinX Club - Quest for the Codex [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=World Championship Poker [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=W.i.t.c.h. [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=World Poker Tour [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Wizardry Summoner [J]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=World Tennis Stars [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Wolfenstein 3D [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Some gfx glitches. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Worms Blast [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Woody Woodpecker in Crazy Castle 5 [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Didn´t get to a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Worms World Party [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note='''Disable center and mask in the gbarunner2 menu to play the game.''' Minor sounds and voice sample are missing. Minor gfx glitches because of the disabled border. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Word Safari - The Friendship Totems [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=WTA Tour Tennis [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=World Advance Soccer - Shouri heno Michi (J)|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Audio is a bit out of sync. Game crashes before the start of a match with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=WWE - Road to WrestleMania X8 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Voice over are missing. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=World Championship Poker [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect! Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=WWE - Survivor Series [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=White screen after bios intro. This is a regress. Use commit b740476 (2019/12/24) instead.}}
{{GBAR2Game|title=World Poker Tour [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=WWF - Road to WrestleMania [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor Sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=World Tennis Stars [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Minor sounds are missing. Game is playable. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=XS Moto [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Worms Blast [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Minor sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=xXx [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=noboot|nocache=0|cache=0|note=Game runs fine with DSi/3DS build. White screen after bios intro with base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=Worms World Party [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note='''Disable center and mask in the gbarunner2 menu to play the game.''' Minor sounds and voice sample are missing. Minor gfx glitches because of the disabled border. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=X2 - Wolverine's Revenge [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=High pitched sound when wram i-cache is enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=WTA Tour Tennis [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=X-Bladez - Inline Skater [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Some sounds are missing. Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=WWE - Road to WrestleMania X8 [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Voice over are missing. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=X-Men - Reign of Apocalypse [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=WWE - Survivor Series [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Voice over are missing. Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=X-Men - The Official Game [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=High pitched sound when wram i-cache is enabled.}}
{{GBAR2Game|title=WWF - Road to WrestleMania [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Voice over are missing. Minor Sounds are missing. Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yaoxi Dao [China]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Yoshi´s Island for iQue China. Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=XS Moto [U]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=good|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches now and then. White screen after bios intro with base ds model. Game runs fine. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yggdra Union - We will never fight alone [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=xXx [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs well with the 3DS. White screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Yoshi Topsy-Turvy [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs well with the motion sensor patch applied on DSi/3DS build. Motion sensor game. Minor sounds are missing. White screen with the motion control patch on base ds model.}}
{{GBAR2Game|title=X2 - Wolverine's Revenge [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has worse sound with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Youkaidou [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=X-Bladez - Inline Skater [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=playable|nocache=1|cache=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Some sounds are missing. Game is playable. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Day of the Duelist - World Championship Tournament 2005 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible now and then. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=X-Men - Reign of Apocalypse [UE]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Destiny Board Traveler [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=X-Men - The Official Game [E]|version=(2019/12/24) b740476|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game has worse sound with Cache enabled. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Dungeon Dice Monsters [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yaoxi Dao [China]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Yoshi´s Island for iQue China. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Reshef of Destruction [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yggdra Union - We will never fight alone [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - The Eternal Duelist Soul [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yoshi Topsy-Turvy [U]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the motion sensor patch applied with the 3DS. Motion sensor game. Minor sounds are missing. White screen with the motion control patch on base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - The Sacred Cards [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Youkaidou [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Ultimate Masters Edition - World Championship Tournament 2006 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Day of the Duelist - World Championship Tournament 2005 [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Minor gfx glitches are visible now and then. Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - World Championship Tournament 2004 [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible now and then. Some sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Destiny Board Traveler [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=?|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect! Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Worldwide Edition - Stairway to the Destined Duel [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Dungeon Dice Monsters [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=minor|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Reshef of Destruction [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine with the 3DS. Minor sounds are missing. Game crashes during the intro with base ds model. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International - Worldwide Edition [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Minor gfx glitches now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - The Eternal Duelist Soul [U]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International 2 [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Some sounds are missing. Minor gfx glitches are visible now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - The Sacred Cards [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! GX - Duel Academy [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Some sounds are missing. Minor gfx glitches are visible now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Ultimate Masters Edition - World Championship Tournament 2006 [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Some sounds are missing. Game is playable. '''This is a regression. Commit 916020e (2019/07/07) has better audio.'''}}
+
{{GBAR2Game|title=Yuujou no Victory Goal 4v4 Arashi - Get the Goal!! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - World Championship Tournament 2004 [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible now and then. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Some sounds are missing. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yuureiyashiki no Nijuuyojikan [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! - Worldwide Edition - Stairway to the Destined Duel [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Worse Audio after you go into the gbarunner2 menu. Audio is a bit out of sync. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu Yu Hakusho - Ghostfiles - Spirit Detective [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2 [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster and has less gfx glitches with Cache enabled. Worse Audio after you go into the gbarunner2 menu. Audio is a bit out of sync. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Yu Yu Hakusho - Ghostfiles - Tournament Tactics [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International - Worldwide Edition [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Worse Audio after you go into the gbarunner2 menu. Audio is a bit out of sync. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zapper [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International 2 [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=broken|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is broken after you go into the gbarunner2 menu. Some sounds are missing. Minor gfx glitches are visible now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zatchbell! - Electric Arena [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Glitches in the textbox.}}
{{GBAR2Game|title=Yu-Gi-Oh! GX - Duel Academy [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=playable|nocache=1|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=Worse Audio after you go into the gbarunner2 menu. Some sounds are missing. Minor gfx glitches are visible now and then. Game is playable.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zen-Nihon Shounen Soccer Taikai 2 - Mezase Nihon-ichi! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Yuujou no Victory Goal 4v4 Arashi - Get the Goal!! [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor sounds are missing. Game runs fine. Couldn't find a save spot}}
+
{{GBAR2Game|title=Zero-Tours [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Yuureiyashiki no Nijuuyojikan [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Zero One [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yu Yu Hakusho - Ghostfiles - Spirit Detective [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zero One SP [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Yu Yu Hakusho - Ghostfiles - Tournament Tactics [UE]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan - Naki no 1kai Zettai Fukujuu Violence Kouchou - Wagahai ga 1ban Erainjai!! [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Zapper [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game has less gfx glitches with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan - Shijou Saikyou no Dogeza [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Zatchbell! - Electric Arena [U]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Glitches in the textbox. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan 3 - Hateshinaki Mamonogatari [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing. Couldn't find a save spot.}}
{{GBAR2Game|title=Zen-Nihon Shounen Soccer Taikai 2 - Mezase Nihon-ichi! [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan Tsuu - Ikari no Oshioki Blues [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Zero-Tours [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zidane Football Generation [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Background issue in main menu. Game has no save feature.}}
{{GBAR2Game|title=Zero One [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoey 101 [UE]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=0|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game uses a Password system.}}
{{GBAR2Game|title=Zero One SP [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Legacy [U]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan - Naki no 1kai Zettai Fukujuu Violence Kouchou - Wagahai ga 1ban Erainjai!! [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Saga [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=playable|nocache=0|cache=1|save=1|sound=bad|speed=good|note=}}
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan - Shijou Saikyou no Dogeza [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Saga Fuzors [J]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan 3 - Hateshinaki Mamonogatari [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=?|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Couldn't find a save spot.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zone of the Enders - The Fist of Mars [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled.}}
{{GBAR2Game|title=Zettaizetsumei Dangerous Jiisan Tsuu - Ikari no Oshioki Blues [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=ZooCube [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then.}}
{{GBAR2Game|title=Zidane Football Generation [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=unplayable|nocache=1|cache=1|sound=broken|speed=good|note=Minor gfx glitches now and then. Game has no save feature.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zooo [E]|version=(2020/04/21) 088cbc5|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Minor sounds are missing.}}
{{GBAR2Game|title=Zoey 101 [UE]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=0|cache=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine. Game uses a Password system.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Legacy [U]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Saga [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=0|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zoids Saga Fuzors [J]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zone of the Enders - The Fist of Mars [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=perfect|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Game runs perfect!}}
+
{{GBAR2Game|title=ZooCube [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=good|speed=good|note=Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine.}}
+
{{GBAR2Game|title=Zooo [E]|version=(2020/02/06) e5eade0|rating=good|nocache=1|cache=1|save=1|sound=minor|speed=good|note=Game runs faster with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Audio is a bit out of sync. Game runs fine.}}
+
 
|}
 
|}
  
Line 1,683: Line 1,676:
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Breath of Fire 2 - Breath of Fresh Fire 2 Hack V.1.0 [E]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Breath of Fire 2 - Breath of Fresh Fire 2 Hack V.1.0 [E]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Saving works.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Call of Chaos Hack V.1.7 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Call of Chaos Hack V.1.7 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor Audio crackling. Saving works.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Dawn of Symphony Hack V.1.1 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Dawn of Symphony Hack V.1.1 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor Audio crackling. Saving works.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Castlevania Reaper's Reckoning Hack V.1.7 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Aria of Sorrow - Castlevania Reaper's Reckoning Hack V.1.7 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio sounds a bit odd. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor Audio crackling. Saving works.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Harmony of Dissonance - PaletteHack V.1.0 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Harmony of Dissonance - PaletteHack V.1.0 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio is a bit out of sync. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor sounds are missing. Saving works.
 
|-
 
|-
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Castlevania Harmony of Dissonance - Revenge On The Findesiecle Hack V.1.2 [J]
+
|align="left" style="background:#EF5350"|Castlevania Harmony of Dissonance - Revenge On The Findesiecle Hack V.1.2 [J]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game runs fine with the 3DS. Game has less gfx glitches with Cache enabled. Audio a bit out of sync. Game freezes after the Konami logo with base ds model. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game runs well with DSi/3DS build. Infinite loop to Konami logo with base ds model.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Fire Emblem - Different Dimensions The Ostian Princess Hack V.1.2 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Fire Emblem - Different Dimensions The Ostian Princess Hack V.1.2 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game has less gfx glitches with Cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Auto saving interrupts gameplay. Game runs fine. Saving works.
+
|align="left"|Game has less gfx glitches with wram i-cache enabled. Minor gfx glitches are visible every now and then. Auto saving interrupts gameplay. Saving works.
 
|-
 
|-
|align="left" style="background:#4CAF50"|Fire Emblem - Fuuin no Tsurugi [Shining Armor Hack] V.1.0 [J]
+
|align="left" style="background:#5c5c5c"|Fire Emblem - Fuuin no Tsurugi [Shining Armor Hack] V.1.0 [J]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|088cbc5 (2020/04/21)
|align="left"|Game runs well with the 3DS. Black screen after bios intro with base ds model. Game runs perfect! Saving works.
+
|align="left"|Game runs well with 3DS build. Black screen after bios intro with base ds model. Saving works.
 
|-
 
|-
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Fire Emblem - Tactics Universe V.3 [U]
 
|align="left" style="background:#B4EEB4"|Fire Emblem - Tactics Universe V.3 [U]
|align="center"|e5eade0 (2020/02/06)
+
|align="center"|